Disclaimer - Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van:

AtMires bvba
Gravinnestraat 1 bus 1
B-8770 Ingelmunster

Tel. 051 32 16 00
Fax 051 32 18 00
info@atmires.be

BTW BE 0808.695.334 - RPR Kortrijk

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan AtMires bvba of rechthoudende derden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk of professioneel advies aan de gebruiker worden beschouwd.

AtMires bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal AtMires bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. AtMires bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

AtMires bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

AtMires bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. AtMires bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

Algemene voorwaarden van AtMires bvba

Artikel 1. Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door AtMires bvba. De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte en als bijlage bij de overeenkomst en facturen. Door ondertekening van de offerte of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur erkent de klant kennis genomen te hebben van en in te stemmen met deze voorwaarden.

1.2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien uitdrukkelijk overeengekomen en vermeld in de overeenkomst.

Artikel 2. Offerte en overeenkomst

2.1. De door AtMires bvba gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, daarna hebben zij louter een informatieve waarde.

2.2. Alle vermelde prijzen zijn nettoprijzen exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, verschuldigd bij de (op)levering of nadien, vallen ten laste van de klant.

2.3. De offerte is enkel van toepassing op de opdracht zoals aangegeven en brengt geen enkele verbintenis voor toekomstige opdrachten met zich mee.

2.4. Een overeenkomst komt pas tot stand na aanvaarding van de offerte door de klant en ondertekening van een document waarin een gedetailleerde prijsopgave, specifieke uitvoeringsmodaliteiten en de voorliggende algemene voorwaarden opgenomen zijn.

2.5. Enkel indien de bestelbon uitdrukkelijk verwijst naar de offerte blijven deze bepalingen geldig. In het andere geval primeren de bepalingen van de overeenkomst.

Artikel 3. Termijnen en meerwerk

3.1. De door AtMires bvba opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van deze termijnen geeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

3.2. Indien met de opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen is, dan zal deze slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten. Aanvullende opdrachten en diensten vallen buiten de overeenkomst en worden automatisch aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

3.3. De volgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk:

 • uitbreiding of wijziging van de oorspronkelijke opdracht nadat deze door de opdrachtgever is goedgekeurd;
 • eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van de opdrachtgever die bij het aangaan van de overeenkomst niet of niet duidelijk aan AtMires bvba kenbaar zijn gemaakt;
 • gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die door AtMires bvba in redelijkheid niet waren te voorzien of waarop AtMires bvba weinig of geen invloed kan uitoefenen;
 • tekortschietende medewerking van de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst.

Afhankelijk van de impact van de gevraagde wijzigingen kan dit leiden tot een herziening van de overeenkomst.

Artikel 4. Betalingsmodaliteiten

4.1. Alle facturen zijn te betalen via overschrijving op het op de factuur vermelde rekeningnummer.

4.2. Tenzij anders vermeld op de factuur is een betalingstermijn van 30 dagen van toepassing.

4.3. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden.

4.4. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt AtMires bvba zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen.

4.5. In geval van niet-betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest worden toegepast van 12% per jaar op het totale factuurbedrag.

4.6. Waneer één of meerdere betalingen niet geregeld worden binnen de 15 dagen na vervaldag zal hierdoor van rechtswege en zonder ingebrekestelling een recht op schadevergoeding ontstaan waarbij het niet-betaalde bedrag forfaitair verhoogd wordt met 12% met een minimum van € 25. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en gebrek betreffende het beschikken over het niet-betaalde bedrag.

4.7. Totdat de koper volledig en definitief heeft betaald, behoudt AtMires bvba het volledige eigendomsrecht op de producten en diensten. Alle risico’s zijn evenwel ten laste van de klant.

Artikel 5. Overige bepalingen

5.1. Zowel AtMires bvba als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bijv. e-mail) als bewijsmiddel.

5.2. Eventuele klachten dienen binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking.

5.3. Alle kosten en verplichtingen verbonden aan softwarelicenties die specifiek aan het project toegewezen kunnen worden of aan registraties bij officiële overheidsinstanties vallen ten laste van de klant. De informatie die AtMires bvba hierover verstrekt is louter indicatief.

5.4. Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden niet toepasselijk zouden zijn, blijven de overige onverminderd van toepassing. De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomst tussen AtMires bvba en de klant voortvloeien kunnen noch gedeeltelijk, noch geheel worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van AtMires bvba.

5.5. Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten. Eventuele betwistingen vallen onder de bevoegdheid van het kanton Izegem en het gerechtelijk arrondissement Kortrijk.

Aanvullende voorwaarden i.v.m. infrastructuur en diensten

Artikel 1. Gebruikersvoorwaarden

1.1. De klant zal zich ervan weerhouden de diensten te gebruiken of doen gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten en/of voor handelingen die in strijd zijn met deze gebruikersvoorwaarden of de algemene voorwaarden.

1.2. De klant mag geen processen of handelingen toepassen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit AtMires bvba en/of klanten van AtMires bvba hindert of het gebruik van diensten nadelig beïnvloedt.

1.3. De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de geleverde diensten, onder meer de vertrouwelijkheid en het gebruik van zijn toegangscodes, e-mailadressen, …

1.4. De door AtMires bvba ter beschikking gestelde infrastructuur mag in geen geval gebruikt worden voor het opslaan of verspreiden van illegale software. Het is ten strengste verboden om illegale software te verdelen via om het even welke hostingdienst aangeboden door AtMires bvba. Indien dergelijke praktijken vastgesteld worden, kan onmiddellijk en zonder enig recht op schadevergoeding overgegaan worden tot stopzetting van de dienstverlening in kwestie.

1.5. Het verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals bijv. videobeelden, muziek, teksten, beeldmateriaal, … zonder voorafgaande toestemming van de auteur via de infrastructuur van AtMires bvba, wordt eveneens beschouwd als een illegale activiteit waarbij dezelfde maatregelen worden genomen.

1.6. Het aanbieden van seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht zal in geen geval aanvaard worden door AtMires bvba. Bij vaststelling van inbreuk op deze richtlijn zal onmiddellijk overgegaan worden tot het blokkeren van de toegang van de klant tot deze gegevens en verwittiging van de bevoegde instanties. Dezelfde regeling geldt voor haatdragend, vulgair, racistisch getint, etnisch onverantwoord, discriminerend of ander tot deze noemer behorend materiaal.

1.7. Het verzenden van ongewenste massa e-mail (Spam - Unsolicited Commerce E-mail) via een server van AtMires bvba of een e-mailadres dat beheerd wordt door AtMires bvba is ten strengste verboden. Klanten zijn eveneens strafbaar als dergelijke e-mails worden verzonden via een externe server maar die links bevatten naar inhoud die beschikbaar gesteld is op een server van AtMires bvba. Bij vaststelling van activiteiten die ingaan tegen de wetgeving rond commerciële e-mails zal de betrokken account onmiddellijk worden afgesloten.

1.8. Algemeen verboden activiteiten hebben betrekking op misbruik van de aangeboden infrastructuur zowel ten nadele van AtMires bvba als van derden. Het is bijgevolg ten strengste verboden om:

 • gebruik te maken van een server van AtMires bvba voor de verspreiding van software met als enig doel schade te berokkenen aan derden, waaronder virussen, trojan horses, enz.;
 • denial-of-service attacks te lanceren op een AtMires bvba server of gebruik te maken van een AtMires bvba server voor het lanceren van DoS attacks op andere servers;
 • software, scripts of andere inhoud aan te bieden die een dermate hoog verbruik van systeembronnen tot gevolg hebben, waaronder bijv. CPU gebruik, geheugengebruik, netwerkbronnen, … Bij een dergelijke vaststelling zal de mogelijkheid aangeboden worden om hetzij te betalen voor bijkomende diensten op basis van het verbruik, hetzij het verbruik terug te dringen naar aanvaardbaren normen of over te schakelen naar een andere hosting dienst. Indien niet ingegaan wordt op één van de aangeboden alternatieven zal de betrokken account afgesloten worden zonder verdere verwittiging;
 • poortscans te lanceren op AtMires bvba servers tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is, bijvoorbeeld in het kader van een security audit;
 • de diensten te gebruiken om schade te berokkenen aan het imago en de reputatie van AtMires bvba.

1.9. Klachten of vastgestelde overtredingen van derden kunnen per e-mail gemeld worden. AtMires bvba zal bij vaststelling van een overtreding op de hierboven opgesomde onderwerpen de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, overgaan tot één of meerdere van de volgende sancties:

 • de dienstverlening naar de betrokken klant voor onbepaalde tijd stopzetten;
 • de dienstverlening naar de betrokken klant definitief beëindigen;
 • additionele kosten en boetes aanrekenen;
 • de betreffende inhoud verwijderen;
 • alle stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik.

Artikel 2. Websites en internetprojecten

2.1. AtMires bvba kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door AtMires bvba ontwikkelde websites. Dit geldt zowel voor de informatie die door AtMires bvba zelf op de site werd geplaatst als voor informatie afkomstig van de gebruikers (bijv. via een content management systeem).

2.2. AtMires bvba biedt de websites uitdrukkelijk aan "as is" (zoals ze online te raadplegen zijn). Voor de technische realisatie ervan wordt een beroep gedaan op de meest aangewezen technieken in functie van het project. AtMires bvba kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

2.3. AtMires bvba is niet verantwoordelijk voor links naar sites die beheerd worden door derden. AtMires bvba oefent geen enkele controle uit over de voorgenoemde websites en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan. De opname van links naar deze websites betekent niet dat AtMires bvba de gegevens goedkeurt die deze sites bevatten en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen AtMires bvba en de eigenaars van deze sites.

2.4. In geval de klant materiaal op de door AtMires bvba ontwikkelde website plaatst of aan AtMires bvba aanlevert met het doel dit op de website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals oa. teksten, vertalingen, documenten, foto’s, video’s, grafische elementen, enz.).

2.5. De klant gaat uitdrukkelijk akkoord met opname van het project in de portfolio van AtMires bvba.

Artikel 3. Hosting en domeinnamen

3.1. Voor diensten met betrekking tot hosting en domeinnamen garandeert AtMires bvba een aanvaardbare beschikbaarheid met inachtneming van het feit dat de aangeboden diensten in een gedeelde omgeving verstrekt worden, waarbij bepaalde handelingen van derden mogelijkerwijs niet onder de controle van AtMires bvba vallen.

3.2. Domeinregistratie - De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. AtMires bvba biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de aanvraag de domeinnaam nog beschikbaar is. Wat de .be-domeinnamen betreft verklaart de klant zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden voor eindgebruikers vastgelegd door DNS vzw, te raadplegen op www.dns.be.

3.3. Webhosting, e-mail, beveiliging - AtMires bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor tijdelijke onbeschikbaarheid of verlies van data gedurende tijdelijke onbeschikbaarheid, noch voor schade ten gevolge van acties door derden die de voorziene beveiliging proberen te omzeilen. AtMires bvba voorziet een veilige omgeving voor deze diensten, gebruik makend van een firewall en een beveiligde omgeving